26.04.2015   Kirjoittanut Jaakko Hänninen

Yhdistetyt vuosi- ja vastuullisuusraportit ovat trendi. Raporttien yhdistämiseen kiteytyy hyvin ajatus siitä, ettei yrityksen toiminta ja vastuullisuus ole toisistaan erillisiä, vaan ne pikemminkin täydentävät toisiaan. Samaa trendiä edustaa myös IIRC:n malli integroidusta raportoinnista, jonka ensimmäisiä toteutuksia on nähty myös Suomessa. Integroitu raportointi pyrkii yhdistämään strategian, liiketoiminnan, vastuullisuuden ja organisaation toiminnan moninaisuuden. Moni raportoinnin ammattilainen on aiheesta innoissaan ja toki syystä.

Integroidussa raportoinnissa kuvataan organisaation arvonluontia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Organisaatio pääsee itse määrittelemään luomansa arvon, jolloin kuvaus rakentuu yrityksen omien lähtökohtien avulla. Yhdelle kun arvonluonnin tavoitteena voi olla vain taloudellisen arvon luominen, toinen luo arvoa yhdessä jonkun toisen kanssa ja kolmannelle arvo voi merkitä vaikkapa luonnolle tuotettua hyvinvointia.

Kolme tapaa käsitellä arvonluontia

Vastikään valmistuneessa pro gradussani tutkin seitsemän pohjoismaisen organisaation yhdistettyjä vuosi- ja vastuullisuusraportteja. Mielenkiinnon kohteena oli se, millaisena organisaatiot kuvaavat sen arvon, jota ne pyrkivät luomaan. Aineistosta tunnistin kolme keskenään erilaista puhetapaa, joilla arvonluonnille annettiin toisistaan poikkeavia merkityksiä:

  1. Arvo syntyy vuorovaikutuksesta ja on luonteeltaan jaettua,
  2. arvonluonti muodostuu organisaation arvomaailman ja toimintakulttuurin kautta ja
  3. arvonluonnissa on kyse vain organisaation omaan piiriin rajautuneesta toiminnasta, johon ympäristössä toimivat eivät voi vaikuttaa.

Erot paljastivat, että puheen tasolla arvonluontia käsitellään muutenkin kuin integroidun raportoinnin korostaman yhteiskunnan ja yrityksen keskinäisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Yhteistä näille kaikille kolmelle puhetavalle oli se, että ne pyrkivät kuvaamaan arvonluonnin aina eettisenä. Tästä nousee myös kysymys: Jos epäeettisen kuvaaminen ei ole näkyvä osa arvonluontia, pyrkiikö integroitu raportointi piilottamaan epäeettisen toiminnan? Integroidun raportin tärkeitä lähtökohtia ovat avoimuus ja rehellisyys. Molemmat ovat arvoja, joiden kanssa piilottelulla ei ole mitään tekemistä.

On varmasti helppo olla yhtä mieltä siitä, että jokaisessa organisaatiossa on omat ongelmansa – myös eettisissä kysymyksissä. Bisneksen ja vastuun yhdistämisessä kun usein on kysymys valinnoista, rajanvedosta eettisen ja epäeettisen välillä. Siksi jakolinjan kuvaaminen on tärkeää.

Kun organisaatio saa vallan arvon määrittämiseen omista lähtökohdistaan, tätä seuraa vastuu. Raportteja tekevillä onkin korostunut vastuu siitä, että avoimuus ja rehellisyys toteutuvat raporteissa myös käytännössä, eikä vain korulauseissa.

Haasteista huolimatta uuden raportointimallin tavoitteet ja päämäärät ovat hyviä ja tavoittelemisen arvoisia. Parhaimmillaan integroitu raportointi haastaa käsityksemme raportoinnista, tuulettaa raportointikäytännöt vastaamaan tämän päivän kysymyksiin ja kehittää organisaatiota sisäisesti. Joko sinun organisaatiosi on alkanut pohtimaan, miten sen toimintaa kuvattaisiin integroidun raportin näkökulmasta?

Lue koko tutkimus