ZEELAND FAMILY OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (tilintarkastamaton)

06.09.2016   Kirjoittanut Zeeland Family

TAMMIKUU – KESÄKUU 2016

  • Liikevaihto oli 7 985 tuhatta euroa (6 481), jossa oli kasvua 23,2 %
  • Myyntikate oli 6 011 tuhatta euroa (4 667), jossa oli kasvua 28,8 %
  • Ensimmäisen puolivuoden liikevoittoa ja tulosta rasittavat 205 tuhannen euron kertaluonteiset kulut loppukevään aikana toteutetusta toiminnan sopeuttamisesta
  • Liikevoitto oli 346 tuhatta euroa (707), eli 4,3 % liikevaihdosta (10,9 %)
  • Kauden tulos oli 266 tuhatta euroa (530), eli 3,3 % liikevaihdosta (8,2 %)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,50)
  • Omavaraisuusaste nousi 26,5 %:iin (23,0 %)
  • Zeeland Family siirtyi kauden aikana noudattamaan IFRS-laskentaperiaatteita. Vertailuluvut on esitetty 1.1.2015 alkaen IFRS- periaatteiden mukaisesti.
  • Yhtiö julkistaa taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä aikaisemmasta poiketen 2.11.2016

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Arvoimme nyt, että Zeeland Familyn liikevaihto (vuonna 2015 13,3 miljoonaa euroa) ja myyntikate (vuonna 2015 8,7 miljoonaa euroa) kasvavat vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna ja että liikevoitto kertaluonteisten kulujen jälkeen on samalla tasolla tai paranee vuonna 2016 (vuonna 2015 0,3 miljoonaa euroa).

Aikaisemmin olimme arvioineet, että Zeeland Familyn liikevaihto (vuonna 2015 13,3 miljoonaa euroa) ja myyntikate (vuonna 2015 8,7 miljoonaa euroa) kasvavat vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna ja että liikevoitto paranee vuonna 2016 (vuonna 2015 0,3 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO

Olemme tyytyväisiä kasvuvauhdin jatkumiseen. Kasvua ovat vauhdittaneet toteuttamamme palveluitamme laajentavat ja syventävät pienet, hyvin onnistuneet yritysostot.

Voimakas kasvu ja loppukevään toimenpiteet heikensivät kannattavuutta. Uskomme toisen vuosipuoliskon aikana pääsevämme vuoden 2015 vastaavaa ajankohtaa selvästi parempaan kannattavuuteen.

Loppukeväästä toteutimme organisaatiomuutoksen ja siirryimme palveluittain organisoitumisesta matriisiorganisaatioon. Tavoittelemme muutokselta nopeutta ja tekemisen entistä tiiviimpää integroitumista asiakkaidemme hyväksi. Muutos mahdollisti myös organisaation tiivistämistä, ja tarkoitti valitettavasti myös yhdeksän henkilön irtisanomista. Organisaatiomuutos ja irtisanomiset vaikuttivat loppukevään toimintaan hieman arvioimaamme enemmän. Johdon ja henkilökunnan energiaa meni loppukeväästä arvioitua enemmän muutoksen läpivientiin, mikä näkyi myynnin ja asiakastyön aktiivisuudessa.

Tuomalla markkinoinnin ulkoistuksen Suomeen olemme olleet avainasemassa markkinoinnin ulkoistusmarkkinan synnyttämisessä ja kasvattamisessa. Viimeaikaiset havaintomme asiakkaiden kanssa sekä toimialalla indikoivat ulkoistusmarkkinan kasvua. Luova suunnittelu, jatkuvat digitaalisen markkinoinnin palvelut sekä toimintaamme sopivasti soveltamamme ketterät toimintatavat muodostavat tulevaisuudessa palvelukonseptimme ytimen. Uskomme vahvasti, että ulkoistusmarkkina kasvaa voimakkaasti seuraavina vuosina ja, että Zeeland Family on nyt parhaiten positioitunut yhtiö markkinoilla vastaamaan kasvavaan tarpeeseen ja kysyntään.

LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT

Liikevaihto puolivuotiskaudella oli 7 985 tuhatta euroa, kun se vuonna 2015 vastaavana aikana oli 6 481 tuhatta euroa, eli kasvua oli 23,2 %. Myyntikate kasvoi 28,8 % ja oli 6 011 tuhatta euroa, kun myyntikate vertailukaudella oli
4 667 tuhatta euroa.

Liikevaihdon kasvua vauhditti toteutetut yrityskaupat (05/2015 The Family Inc. Advertising Network Oy, 10/2015 Sugar Helsinki Oy, 01/2016 Ideal Markkinoinin liiketoimintakauppa ja 06/2016 H1 Web Oy). Myyntikate kasvoi suhteellisesti liikevaihtoa voimakkaammin, mikä johtui medialiiketoiminnan painopisteen siirtymisestä edelleen enemmän paremman myyntikatteen digitaalisten medioiden ostamiseen ja optimointiin.

Kannattavuus heikentyi katsauskauden loppupuolella toteutetun sopeuttamisen kertaluonteisista kuluista (yhteensä 205 tuhatta euroa) sekä organisaatiomuutoksen toimintaa hetkellisestä häirinneestä vaikutuksesta. Käyttökate (EBITDA) oli 512 tuhatta euroa (889), eli 6,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 346 tuhatta euroa (707). Tulos ennen veroja oli 326 tuhatta euroa (665).

Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,20 euroa (0,50 euroa).

Konsernin emoyhtiön Zeeland Family Oyj:n (”Yhtiö”) liikevaihto kaudella oli 968 tuhatta euroa (681) ja kauden tulos 171 tuhatta euroa (33). Yhtiön omapääoma oli 30.6.2016 3 695 tuhatta euroa (2 965) ja taseen loppusumma 6 428 tuhatta euroa  (5 669).

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1.1-30.6 2016

1.1-30.6 2015

1.1-31.12 2015

Liikevaihto, tuhatta euroa

 7 985  

 6 481  

 13 256  

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa

 512  

 889  

 634  

Liikevoitto, tuhatta euroa

 346  

 707  

 256  

Voitto ennen veroja, tuhatta euroa

 326  

 665  

 130  

Henkilöstön määrä kauden lopussa

 124  

 107  

 122  

Tulos/osake, euroa

 0,20  

 0,50  

 0,23  

Tulos/osake (laimennettu), euroa

 0,20  

 0,48  

 0,22  

Omavaraisuusaste, %

26,5%

23,0%

17,3%

Oma pääoma/osake, euroa

 1,66  

 1,54  

 1,30  

Nettovelkaantumisaste, %

-0,5%

15,0%

-22%

 

 

 

 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

  1 329 575

1 050 159

1 140 121

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (laimennettu)

1 329 575

1 094 345

1 185 992

    

 

TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA

Zeeland Family konsernin taseen loppusumma oli 8 735 tuhatta euroa (8 274). Konsernin oma pääoma oli 2 319 tuhatta euroa (1 902). Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2015 26,5% (23,0%) ja oma pääoma osaketta kohti 1,66 (1,54) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -43 tuhatta euroa (134).

Nettovelka 30.6.2016 oli -11 tuhatta euroa (285) ja nettovelkaantuneisuusaste -0,5% (15,0%). Nettovelan laskennassa on huomioitu vain korolliset rahalaitoslainat. Yhtiön tytäryhtiön saneerausvelkaa yhteensä 2 034 tuhatta euroa ei ole huomioitu nettovelan laskennassa.

Kauden investoinnit ilman yrityshankintoja oli 184 tuhatta euroa (403).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 128 (95) henkilöä ja kauden lopussa 124 (107).

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Yhtiö tiedotti 11.4.2016 sulauttavansa 100 % omistamansa tytäryhtiön Kinetic Pixel Oy:n sisaryhtiösulautumisena The Family Inc. Advertising Network Oy:öön ja muuttavansa The Family Inc. Advertising Network Oy:n nimen Zeeland United Oy:ksi. Sulautuminen ja nimenmuutos ovat toteutuneet kauden päättymisen jälkeen 1.9.2016.

Yhtiö tiedotti 1.6.2016 ostaneensa 100 % digitaalisten palveluiden ja WordPress- teknologian asiantuntijasta H1 Web Oy:stä. H1 Web Oy on konsolidoitu Zeeland Familyyn 1.6.2016 alkaen.

YHTIÖKOKOUS

Zeelandin varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2016 Helsingissä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Jari Tuovinen, Marko Häkkinen ja Juha Impola. Uusina jäsenenä valittiin Elina Yrjölä-Suhonen ja Lasse Järvinen. Hallituksesta jäivät pois Pekka Siivonen-Uotila sekä Tanu-Matti Tuominen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti kattaa Yhtiön 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4 228 tuhatta euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                                                  

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Family Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2016 oli 3,25 euroa. Kauden aikana yhteensä 155 tuhatta Zeeland Familyn osaketta, eli 11,1% kauden päättyessä ulkona olevista osakkeista, vaihtoi omistajaa kaupankäynnissä. Kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 3,66 euroa ja alin 2,36 euroa. Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo kauden lopussa oli 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä oli kauden alussa 1 234 483 osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 19.1.2016 suunnatusta osakeannista Idealmainos Oy:n Ideal Markkinointi liiketoimintakaupan loppuun saattamiseksi. Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Idealmainos Oy:lle merkittäväksi yhteensä 81 433 Yhtiön uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.1.2016 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.1.2016.

Yhtiön hallitus päätti 1.6.2016 suunnatusta osakeannista vastikkeeksi kaikista H1 Web Oy:n osakkeista. Apporttiosakeannissa H1 Web Oy:n omistajat merkitsivät 81 953 Yhtiön uutta osaketta.

Kauden keskimääräinen osakemäärä oli 1 329 575 osaketta (1 050 159) ja kauden päättyessä yhtiön osakemäärä oli 1 397 869 osaketta (1 234 483).

Zeeland Familyn varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 11.4.2016 ja maksupäivä 18.4.2016.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 131 591 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Valtuutus ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja se oli kokonaan käyttämättä 30.6.2016.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 563 964 osaketta, joka vastaa enintään noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuksesta oli 30.6.2016 käytetty 81 433 osaketta ja valtuutusta oli siten jäljellä 482 531 osaketta.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kauden päättymisen jälkeen.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                         

Zeeland Familyn riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen. Maksuvalmius on parantunut huomattavasti yhtiön kannattavuuden myötä.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa edelleen hidastaa projektien käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uusasiakashankintaa.

Zeeland Familyn vieraasta pääomasta suurin osa on vahvistettua saneerausvelkaa. Mikäli Zeeland Group Oy ei kykene suoriutumaan veloista oikea-aikaisesti, saattaa se vaarantaa saneerausohjelman ja aiheuttaa yhtiölle huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty säilyttämään kannattavuuttaan.

TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LAATIMISPERIAATTEET                                        

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen niitä laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin mitä on julkaistu 2.5.2016 julkaistussa IFRS:ään siirtymistä koskeneessa yhtiötiedotteessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuotiskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Zeeland Family julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta 15.3.2017. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä aikaisemmasta poiketen 2.11.2016.

 

KONSERNITULOSLASKELMA

  

1.1.2016 – 30.06.2016

1.1.2015 – 30.06.2015

1.1.2015-31.12.2015

1000Eur

      
       

LIIKEVAIHTO

  

7 985

6 481

 13 256  

Liiketoiminnan muut tuotot

 

43

73

 85  

Materiaalit ja palvelut yhteensä

 

-2 017

-1 887

-4 596  

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-4 370

-2 893

-6 330  

Poistot

  

-167

-182

-378  

Liiketoiminnan muut kulut

 

-1 130

-884

-1 831  

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta

 

0

0

 50  

LIIKEVOITTO

 

346

707

 256  

Rahoitustuotot ja -kulut

 

-19

-42

-126  

VOITTO ENNEN VEROJA

 

326

665

 130  

Tuloverot

   

-60

-136

 135  

TILIKAUDEN VOITTO         

   

266

530

 265  

       

Jakautuminen:

     
       

Emoyhtiön omistajille

 

266

530

265

Määräysvallattomille omistajille

 

0

0

0

       

Eur

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Laimentamaton

 

 0,20  

 0,50  

0,23

Laimennusvaikutuksella oikaistu

 

 0,20  

 0,48  

0,22

       
       

Konsernin laaja tuloslaskelma

    

1000eur

     

Tilikauden voitto

 

266

530

265

       

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

 

Muuntoerot

  

0

0

0

       

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

266

530

265

       

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

  
       

Emoyhtiön omistajille

 

266

530

265

Määräysvallattomille omistajille

 

0

0

0

 

KONSERNITASE

    

1000Eur

     
      

VARAT

  

 30.6.2016

30.6.2015

31.12.2015

      

Pitkäaikaiset varat

    
  

Aineettomat oikeudet

 255  

 300  

 242  

  

Liikearvo

 4 030  

 3 694  

 3 605  

  

Koneet ja kalusto

 732  

 502  

 604  

  

Muut aineelliset hyödykkeet

 1  

 1  

 1  

  

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

 5  

 5  

 5   

  

Osuudet osakkuusyhtiöistä

 239  

 176  

 239  

  

Laskennalliset verosaamiset

 388  

 163  

 395  

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 5 650  

 4 840  

 5 091  

      

Lyhytaikaiset varat

    
  

Keskeneräiset työt

 488  

 423  

 427  

  

Myyntisaamiset

 1 690  

 1 788  

 2 139  

  

Muut saamiset

 246  

 433  

 366  

  

Siirtosaamiset

 288  

 545  

 421  

  

Rahavarat

 373  

 246  

 835  

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 3 084  

 3 433  

 4 189  

VARAT YHTEENSÄ

 

 8 735  

 8 274   

 9 280  

      
      

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 30.6.2016

30.6.2015

31.12.2015

      

OMA PÄÄOMA

    
 

Osakepääoma

 322  

 322  

 322  

 

Sij, vapaan oman pääoman rahasto

 3 091  

 6 838  

 6 805  

 

Kertyneet voittovarat

-1 095  

-5 259  

-5 524  

Oma pääoma yhteensä

 

 2 319  

 1 902  

 1 603  

      
      

Pitkäaikaiset velat

    
  

Rahoitusvelat

 167  

 287  

 189  

  

Laskennallinen verovelka

 136  

 69  

 48  

  

Muut pitkäaikainen

 1 772  

 2 061  

 1 789  

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 2 076  

 2 416  

 2 025  

Lyhytaikaiset velat

    
  

Rahoitusvelat

 194  

 244  

 315  

  

Saadut ennakkomaksut

 44  

 48  

 127  

  

Ostovelat

 788  

 1 083  

 955  

  

Muut velat

 1 995  

 957  

 1 893  

  

Siirtovelat

 1 319  

 1 623  

 2 362  

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 4 340  

 3 956  

 5 652  

Velat yhteensä

 

 6 415  

 6 372  

 7 677  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 8 735  

 8 274  

 9 280  

 

   

RAHAVIRTALASKELMA

1.1.-30.6.2016

1.1-30.6.2015

1000Eur

  
   

Liiketoiminnan rahavirta

  

Liikevoitto

 346  

 707  

Oikaisut liikevoittoon

 167  

 182  

Käyttöpääoman muutos

-550  

-710  

Saadut korot

 2  

 1  

Maksetut korot

-21  

-43  

Verot

 13  

-3  

Liiketoiminnan rahavirta

-43  

 134   

   

Investointien rahavirta

  

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

 

 –    

hyödykkeisiin

-184  

-403  

Yrityshankinta

 

-30  

   

Investointien rahavirta

-184  

-433  

   

Rahoituksen rahavirta

  

Maksullinen osakeanti

  

Yrityshankinnan käyttöpääoma

-11  

 269  

Lyhytaikaisten lainojen muutokset

-121  

 29  

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-38  

 13  

Osingot

-65  

-28  

Rahoituksen rahavirta

-235  

 283  

   

Rahavirrat yhteensä

-462  

-16  

   

Rahavarojen muutos

  

Rahavarat kauden alussa

 835  

 262  

Rahavarat kauden lopussa

 373  

 246  

   

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1.1-30.6 2016

1.1-30.6.2015

1000Eur

  

Osakepääoma kauden alussa 1.1

322

322

Osakepääoman korotus (vähennys)

 

Osakepääoma kauden lopussa 30.6

322

322

   

SVOP-rahasto kauden alussa 1.1

 6 805  

 6 167  

SVOP-rahaston lisäys

 591  

 700  

SVOP-rahaston vähennys

-4 305  

-29  

SVOP-rahasto kauden lopussa 30.6

 3 091  

 6 838  

   

Kertyneet voittovarat 1.1

-5 524  

-5 789  

Siirto SVOP-rahastosta

 4 228  

 –    

Tilikauden voitto

 266  

 530  

Osingonjako

-65  

 –    

Kertyneet voittovarat 30.6

-1 095  

-5 259  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

 2 319  

 1 902  

Seuraavissa taulukoissa on esitetty IFRS-siirtymän vaikutukset puolivuotiskaudella 1.1.2015-30.6.2015 konsernin tuloslaskelmaan ja konsernitaseeseen 30.6.2015

 

KONSERNI-TULOSLASKELMA

 

1.1.2015 – 30.06.2015

IFRS

1.1.2015 – 30.06.2015

  

1000Eur

 

FAS

MUUTOS

IFRS

 

LIITE

      

LIIKEVAIHTO

 

6 385

96

6 481

 

4

Liiketoiminnan muut tuotot

73

0

73

  

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-2 113

226

-1 887

 

4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-2 893

0

-2 893

  

Poistot

-293

111

-182

 

1,2

Liiketoiminnan muut kulut

-913

29

-884

 

1,2

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta

38

-38

0

 

1

LIIKEVOITTO

283

424

707

  

Rahoitustuotot ja -kulut

-29

-13

-42

 

2

VOITTO ENNEN VEROJA

254

411

665

  

Tuloverot

 

-69

-67

-136

 

3

TILIKAUDEN VOITTO

186

344

530

  
       

Jakautuminen:

      
       

Emoyhtiön omistajille

186

344

530

  

Määräysvallattomille omistajille

0

0

0

  
       

Eur

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

  

Laimentamaton

 0,18  

 

 0,50  

  

Laimennusvaikutuksella oikaistu

 0,17  

 

 0,48  

  
       
       

Konsernin laaja tuloslaskelma

    

1000eur

     

Tilikauden voitto

186

344

530

  
       

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

   

Muuntoerot

0

0

0

  
       

Tilikauden laaja tulos yhteensä

9

344

530

  
       

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

    
       

Emoyhtiön omistajille

9

344

530

  

Määräysvallattomille omistajille

0

0

0

  

 

KONSERNITASE 30.6.2015

30.6.15

IFRS

30.6.15

 

100Eur

  

 FAS

MUUTOS

 IFRS

LIITE

       

VARAT

      

Pitkäaikaiset varat

     
  

Aineettomat oikeudet

 1  

 299  

 300  

 1  

  

Liikearvo

 50  

 3 644  

 3 694  

 1  

  

Konserniliikearvo

 3 820  

-3 820  

 –    

 1  

  

Koneet ja kalusto

 183  

 319  

 502  

 2  

  

Muut aineelliset hyödykkeet

 1  

 –    

 1  

 
  

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

 5  

 –    

 5  

 
  

Osuudet osakkuusyhtiöistä

 42  

 134  

 176  

 
  

Muut osakkeet ja osuudet

 87  

-87  

-0  

 
  

Laskennalliset verosaamiset

 161  

 2  

 163  

 3  

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 4 349  

 491  

 4 840  

 
       

Lyhytaikaiset varat

     
  

Keskeneräiset työt

 167  

 256  

 423  

 4  

  

Myyntisaamiset

 1 905  

-117  

 1 788  

 4  

  

Muut saamiset

 433  

 –    

 433  

 
  

Siirtosaamiset

 545  

 –    

 545  

 
  

Rahavarat

 246  

 –    

 246  

 

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 3 295  

 138  

 3 433  

 

VARAT YHTEENSÄ

 

 7 644  

 630  

 8 274  

 
       
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

30.6.15

IFRS

30.6.15

 

1000Eur

  

 FAS

MUUTOS

 IFRS

 

Oma Pääoma

     
 

Osakepääoma

 322  

 –    

 322  

 
 

Sij, vapaan oman pääoman rahasto

 6 838  

 –    

 6 838  

 
 

Kertyneet voittovarat

-5 410  

 151  

-5 259  

1,2,3,4

 

 

Pääomalaina

 1  

 –    

 1  

 

Oma Pääoma yhteensä

 

 1 751  

 151  

 1 902  

 
       

Pitkäaikaiset velat

     
  

Rahoitusvelat

 89  

 198  

 287  

 2  

  

Laskennallinen verovelka

 –    

 69  

 69  

 3  

  

Muut pitkäaikainen

 2 061  

 –    

 2 061  

 

Pitkäaikaiset velat yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

 2 150  

 267  

 2 416  

 
       

Lyhytaikaiset velat

     
  

Rahoitusvelat

 80  

 164  

 244  

 2  

  

Saadut ennakkomaksu

 –    

 48  

 48  

 4  

  

Ostovelat

 1 083  

 –    

 1 083  

 
  

Muut velat

 957  

 –    

 957  

 
  

Siirtovelat

 1 623  

 –    

 1 623  

 

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 3 744  

 212  

 3 956  

 

Velat yhteensä

 

 5 893  

 479  

 6 372  

 
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 7 644  

 630  

 8 274  

 

1. IFRS 1 Siirtyminen IFRS –standardien noudattamiseen ja IFRS 3 yrityshankintojen käsittely

Yhtiö soveltaa IFRS 1 -siirtymästandardin mukaisia helpotuksia ennen 1.1.2015 tapahtuneisiin yritysostoihin. IFRS 3 -standardia sovelletaan 1.1.2015 jälkeen tehtyihin yrityskauppoihin. Avaavaan taseeseen 1.1.2015 ei näin ollen tehdä IFRS 3 -standardin mukaisia muutoksia yrityshankintoihin liittyen. Suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön perustuvat suunnitelman mukaiset liikearvopoistot on peruttu vuoden 2015 tuloksessa. Liikearvojen perumisen vaikutus vuoden 2015 puolivuotistulokseen oli 277 tuhatta euroa. Toisaalta IFRS-siirtymässä poistettiin puolivuotiskaudella asiakkuuksiin liittyneitä muita aineettomia hyödykkeitä 115 tuhatta euroa, joka heikensi liikevoittoa suhteessa suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön. IFRS-oikaisujen myötä yhtiö kirjasi puolivuotiskaudella yrityskauppoihin liittyneitä asiantuntijakuluja ja varainsiirtoveroja liiketoiminnan muihin kuluihin yhteensä 45 tuhatta euroa. Puolivuotiskaudella hankittujen liiketoimintojen osalta kohdistettiin asiakkuuksiin yhteensä 138 tuhatta euroa, josta puolivuotiskaudella tehtiin poistoja yhteensä 9 tuhatta euroa, joka sisältyy edellä olevaan 115 tuhannen euron poistoon. Asiakassuhteiden poistoaika on viisi (5) vuotta. Liikearvon kokonaismäärä taseessa 30.6.2015 oli yhteensä 3 694 tuhatta euroa.

IFRS-siirtymän yhteydessä on todettu että yhtiön varoihin sisältyneiden osakkeiden arvostukseen liittyen on siirtymähetkeltä laaditun suomalaiseen tilinpäätöksen jälkeen saatu tietoa, johon on objektiivisesti arvioiden tehtävä oikaisu. Tämän johdosta osakkeiden arvostus on määritetty IFRS-siirtymää laadittaessa käytettävissä olevan tiedon perusteella. Vaikutus osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta puolivuotiskaudella oli -38 tuhatta euroa. Tasevaikutus oli 134 tuhatta euroa suomalaista kirjanpitokäytäntöä korkeampi. Vastaavasti muihin osakkeisiin sisältyneen osakkeen arvonalennuskirjaus 54 tuhatta euroa on huomioitu osakkeen arvon vähennyksenä siirtymätaseessa.

2. IAS 17 Rahoitusleasing

IFRS-siirtymän yhteydessä rahoitusleasingit, jotka täyttävät IAS 17 mukaiset ehdot, on käsitelty siirtymävaiheessa siten, että liisattu kohde on kirjattu koneisiin ja kalustoon ja niistä on sen jälkeen tehty suunnitelman mukainen poisto. Kalusto on esitetty 30.6.2015 taseessa poistojen jälkeiseen arvoon 502 tuhatta euroa ja niitä vastaava leasing velka pitkäaikaisessa ja lyhytaikaisessa rahoitusvelassa. Koneista ja kalustoista on kirjattu poistoa 48 tuhatta euroa puolivuotiskaudella. Puolivuotiskauden leasing kulu 74 tuhatta euroa  on käsitelty liiketoiminnan muiden kulujen vähennyksenä, minkä lisäksi 13 tuhatta on huomioitu korkokuluja lisäten.

3. IAS 12 Tuloverot

IFRS-oikaisujen seurauksena syntyneet laskennalliset verot on kirjattu siltä osin, kun ne ovat aiheuttaneet väliaikaisia verotuksen ja tilinpäätöksen eroja. 1.1.2015-30.6.2015 tuloslaskelmaan sisältyvä IFRS-muutosten verolisäys on yhteensä 67 tuhatta euroa, josta asiakkuuksien kohdistuksiin liittyvän aineettomien oikeuksien poiston vaikutus verovelan muutokseen oli -2 tuhatta euroa.  Muilta osin merkittävin vaikutus oli myynnin tuloutuksen ja siihen liittyvän varaston muutoksen IAS 18 vaikutuksella.

4. IAS 18 Myynnin tuloutus

IAS 18 mukaan konserniyhtiöiden myynnin tuloutus katsotaan tapahtuvan siinä vaiheessa, kun koko tilaus on luovutettu asiakkaalle. Tähän liittyen puolivuotiskautena 1.1.2015-30.6.2015 liikevaihto kasvoi ja myyntisaamiset pienentyivät ja keskeneräinen työn arvo sekä saadut ennakkomaksut kasvoivat.  Näiden tulosvaikutus puolivuotiskauden liikevoittoon oli yhteensä nettomääräisesti 323 tuhatta euroa liikevoittoa parantava.

 

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2016

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus  

 

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331 tai Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670